Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Leveringsafspraken
Artikel 2 – Kosten van transport
Artikel 3 – Facturatie- en betalingsvoorwaarden
Artikel 4 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 5 – Garantiebepalingen
Artikel 6 – Aansprakelijkheidsbeperkingen

Deze leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: de „Voorwaarden’) maken deel uit van elke tussen BREX Trading Company (hierna te noemen BREX) enerzijds en enige derde (hierna te noemen: Koper) anderzijds gesloten overeenkomst en alle door BREX verstrekte offertes, met betrekking tot de levering van roerende zaken.

Artikel 1 – Leveringsafspraken

1. Als BREX een foto, model, ontwerp, berekening of andere gegevens toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding. De uiteindelijk te leveren zaken kunnen van het getoonde afwijken.
2. De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.
3.  Koper is, op straffe van verval van recht, verplicht het geleverde binnen 24 uur na feitelijke aflevering te controleren op eventuele tekorten of beschadigingen, dan wel deze controle uit te (laten) voeren na mededeling van BREX dat de goederen ter beschikking van Koper staan. Beschadigde of onvolledige zaken worden door BREX slechts teruggenomen en (eventueel) vervangen voor zover deze in de originele verpakking worden geretourneerd.

Artikel 2 – Kosten van demontage, verzending en transport

1. Eventuele kosten van demontage, verzending en transport komen voor rekening en risico van Koper. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 3 – Facturatie- en betalingsvoorwaarden

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van elk gefactureerd bedrag te geschieden binnen 14 dagen na levering en overeenkomstig de op de factuur aangegeven wijze. De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.
2. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur is Koper, zonder ingebrekestelling, in verzuim en worden alle betalingsverplichtingen van Koper onmiddellijk opeisbaar. Dit is eveneens het geval indien Koper in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt.
3. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur is Koper de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek), vermeerderd met 2 % over het factuurbedrag verschuldigd, vanaf de vervaldag van de factuur. Daarnaast is bureaudiscounter gerechtigd om € 7,50 aanmaningskosten in rekening te brengen.

Artikel 4 – Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom der geleverde zaken gaat pas aan de koper over nadat de koopprijs, eventueel verhoogd met rente en kosten is voldaan. De eigendom gaat niet over door enkele overdracht der zaken. 

Artikel 5 – Garantiebepalingen

1. BREX staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door BREX, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Voormelde garantieverplichting vervalt indien:

1. Koper zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan het geleverde (laat) verricht(en) zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van BREX;
2. Koper het geleverde voor een ander doel dan de kennelijke bestemming heeft gebruikt;
3. Koper het geleverde op (naar BREX redelijk oordeel) onoordeelkundige wijze heeft behandeld, gebruikt of onderhouden;
4. Koper zijn verplichtingen jegens BREX niet nakomt;
5. Koper anderszins geheel of gedeeltelijk schuld heeft aan het gebrek aan het geleverde.

Artikel 6 – Aansprakelijkheidsbeperkingen

1. BREX is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade, daaronder begrepen vertragingen de levering van zaken en/of oplevering van het werk; ontstaan door gebreken aan de geleverde goederen en/of door BREX verrichte werkzaamheden, behoudens opzet en/of grote schuld zijdens BREX
2. BREX zal nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen BREX en de koper.
3. Indien en voorzover BREX zich niet op enige exoneratie zal kunnen beroepen is zij enkel gehouden tot vergoeding van schade tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.
4. De koper vrijwaart BREX uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen het personeel van de koper, tot vergoeding van alle schade in welke vorm dan ook door deze derden geleden.